Công ty sẽ bảo hành với khách hàng quyền tác giả do chính công ty thiết kế.